Vragen en/of een opmerking? E-mail ons op:
06-51955476
info@fbtele.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1
Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van FB Telecom, gevestigd aan de Markerkant 10-116, te Almere. FB Telecom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 54173337.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van FB Telecom.


Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1
Bestellingen kunnen via www.fbtele.com worden geplaatst. Indien een order (of een wijziging daarvan) anders wordt opgegeven is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer. Een bevestiging van de bestelling wordt per email verzonden.

2.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2.3
FB Telecom behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij FB Telecom het risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4
In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal FB Telecom aangifte doen bij politie regio Flevoland.

2.5
De overeenkomst komt tot stand indien FB Telecom de bestelling heeft geaccepteerd.

2.6
De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan FB Telecom mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.


Artikel 3: Prijzen

3.1
Getoonde prijzen zijn in Euro en exclusief 21% BTW. De verzend- en administratiekosten bedragen per bestelling € 6,95 exclusief BTW.

3.2
FB Telecom kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.


Artikel 4: Levering

4.1
Levering van bestellingen geplaatst op werkdagen voor 16.00 uur vindt normaliter de volgende werkdag plaats. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

4.2
FB Telecom verplicht zichzelf deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. FB Telecom kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft FB Telecom het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

4.3
FB Telecom heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.4
Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal FB Telecom de koper hiervan op de hoogte stellen. Backorders worden in overleg verwerkt.

4.5
Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is FB Telecom gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.


Artikel 5: Transport en risico

5.1
De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan FB Telecom is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

5.2
De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst contact op te nemen met 036-785 1110 of per e-mail op info@fbtele.com. Na deze termijn kunnen geen manco's meer worden aangemeld.


Artikel 6: Betaling

6.1
FB Telecom maakt gebruik van de volgende betalingsmogelijkheden:
- Vooruitbetaling per iDEAL;
- Vooruitbetaling per bankoverschrijving;
- Contant betalen bij ophalen.

6.2
Vooruitbetaling kan per iDEAL of bank. Zodra bewijs van betaling is ontvangen zal de bestelling verzonden worden. Bij betaling per bank c.q. giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van FB Telecom.

6.3
Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.


6.4
FB Telecom behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

6.5
Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door FB Telecom is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door FB Telecom gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.

6.6
Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.

6.7
Indien koper met enige betaling in gebreke is, is FB Telecom gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van FB Telecom, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.


Artikel 8: Garantie

8.1
De garantietermijn : 12 maanden garantie

8.2
De koper kan geen beroep doen op garantie in geval van:
a. er sprake is van normale slijtage.
b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
c. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. de koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

8.3
De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan FB Telecom voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening voor FB Telecom indien gebruik wordt gemaakt van het daarvoor RMA-procedure.
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
a. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
b. Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het RMA nummer te retourneren.
c. Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
d. In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar FB Telecom, zijn voor risico van de koper.
f. Niet volledig of onduidelijk ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

8.4
Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.


Artikel 9: Productinformatie

9.1
FB Telecom besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. FB Telecom is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.

9.2
Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.


Artikel 10: Privacy

10.1
FB Telecom hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

FB Telecom gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

10.2
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door FB Telecom niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

10.3
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.


Artikel 11: Geschillen

11.1
Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.

de Groothandel voor Smartphone- en Tabletaccessoires
FB Telecom © 2023